Posts and comments in Tamil – பதிவும் கருத்துரையும் இனி தமிழிலும்

Print Friendly, PDF & Email

வணக்கம் தமிழர்களே (Hello friends),

இனி எமது வலைதளத்தின் பதிவுகள் ஆங்கிலம் அல்லாது தமிழ் பயனர்களுக்காக தமிழிலும் பதிவு செய்யப்படும் என்பதை மிகையிலா உள்ளக்களிப்புடன் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன். (Happy to announce that my blog posts will also be available in Tamil language.).

பயனர்களும் தங்கள் கருத்துரைகளை கீழ் கண்டமுறையில் தமிழில் பதிவிடவும். இந்த செயலி தங்கள் கணனியில் முன்னிருப்பாக உள்ள எழுத்துருவையே கொண்டு இயங்குகின்றது. இதற்கென தனி எழுத்துருவோ, செயலியோ பதிவிறக்கம் செய்ய தேவையில்லை. எனது அலைபேசியில் இந்த செயலியை கொண்டு பதிவிட முயன்ற போது வேலை செய்யவில்லை. அதை சீர்படுத்தும் முயற்சியில் உள்ளேன். சிரமத்திற்கு மன்னிக்கவும். (You can use the below methods to post in Tamil. Kindly note the application uses default fonts available in your system. You need not download any fonts/ applications to do this. While trying to use this application from my mobile it was not working OK. I am trying to rectify this. Regret the inconvenience caused.)

Site snapshot

மேற்கண்ட படத்தில் உள்ளது போன்று, வலைதளத்தின் வலது மேல் முலையில் “Indic IME” என்ற செயலி உள்ளது. அதனை கீழ்கண்டவாறு அழுத்தி தமிழ் மொழியினை தேர்வு செய்யவும். (On the top right corner of the website you would find an application by name “Indic IME” as shown in above picture. Click the drop down and select Tamil as your language for typing.)

பின்னர் தங்கள் கருத்துரைகளை இனிய தமிழ் மொழியில் பதிவிடவும். மீண்டும் ஆங்கிலத்தில் பதிவிட மேற்கண்ட பொத்தானை மீண்டும் மாற்றவும். குறிப்பு: தாங்கள் தேர்வு செய்யும் மொழியை பொறுத்து தங்கள் உள்ளீடு அம்மொழியிலேயே அமையும். உதாரணமாக தங்கள் தேர்வு தமிழ் மொழி என்றால், தங்கள் உள்ளீடு அனைத்தும் தமிழிலில் மட்டுமே இருக்கும்.(Now start typing your comments in Tamil. To change the typing options to English change it first in the application. Note: The typing language is based on the language you chosen eg: if you select Tamil all your keyboard character inputs would be converted by default to Tamil.)

இந்த பதிவிடும் முறை யூனிகோடு முறையில் இருந்து சற்று மாறுபட்டது. (The typing method slightly differs from Unicode typing method.

உதாரணம்: யூனிகோடு முறையில் “வணக்கம் தமிழ் அன்பர்களே” என்பதனை “vanakkam tamil anbarkale” அல்லது “vanakkam tamizh anbarkale” என்றோ எளிதாக பதிவிட முடியும். ஆனால் இம்முறையில் “vaNakkam thamiLL anbarkaLE” என்று பதிவிடவேண்டும். (eg: To type “வணக்கம் தமிழ் அன்பர்களே” you can input “vanakkam tamil anbarkale” or “vanakkam tamizh anbarkale” in Unicode typing. However in this method you need to type “vaNakam thamiLL anbarkaLE”.)

பிழைகாணல் (Troubleshooting):

Indic IME செயலியை காணவில்லை” (“I cannot find the Indic IME bar.”)

விடை: புதிய பதிவு ஏற்றப்படுகிறது அல்லது பழைய பதிவு திருத்தப்படுகின்றது. சிறிது நேரம் பொறுத்துக்கொள்ளவும்.

(Ans: A new blog is being posted or existing blog is being updated. Kindly try after few minutes.)

முயற்சிக்கவும். (Try it out)

வாழ்க தமிழ் வளர்க எம் தமிழ் அன்பர்கள்.
Hail Tamil language. Let my fellow Tamil people flourish.

 
இப்பதிவை பகிரவும் (Share this page):
Share

A fresh start

Print Friendly, PDF & Email

You might be wondering why I created this website/ blog under the cover  of sharing tips on gardening yet still only blogging my personal philosophical thoughts.

Being an orhanic gardener require a lots of courage, will power and hard work. Its not a simple task. A courage to say no to inorganic methods. A courage and will power to learn the ways of nature and move ahead. Hard work in terms of physical and mental attitude towards the forces of nature. I personally feel this is my responsibility to seed and nurture this in your minds for a better experience as an organic gardener.

Ever since I started practicing organic gardening I have been facing all types of hardships both from humans and nature. But my strong following of the 3P’s I preach has kept me going. As they say “A Cherry on top” nature has yet again left me with a challenge in the name of “Vardha”.

What you are seeing above is the glimpse of the status of my organic terrace garden post the fury of cyclonic storm Vardha which has devastated the daily life of every person in the city of Chennai.

The cyclone has stormed out leaving power cables down, spoiling the under sea firber optics leaving the network down. The city is in the state of stalemate with no practical communication/ knowledge of communication on the devastation, yet the city is radiating back with positive minded people working hard to set things back.

As there is no power taking care of family needs are of top most priority however it is also important for me as a gardener to recover and nurture the surviving plants with which I can rebuild the garden.

With uncertinity on when the power woukd resume, using the water available in the water tank for garden needs is not an advisable task. So have to fetch water from ground all the way to the 3rd floor. Have to clear the debries and make way to the plants that did survive yet lying under the debris for some one to save them. No practical (physical) help from neighbours as they do have understandable priorities to take care of there family. Even hired worker are into activities that has much larger priorities.

Hence its game on yet again me rebuilding the garden from scratch physically alone but mentally strong and supported by like minded positive souls. I will document each and every step of my journey so that all can benefit.

Thank you folks for spending your time. The light is on so let me get to my garden first before other priorities pitch in.

Happy gardening.

 
இப்பதிவை பகிரவும் (Share this page):
Share

Recovering from a disaster

Print Friendly, PDF & Email

Gardening is all about experience. Both good and bad. Mostly its the bad experience that is showered more. More than a lush green garden or a decent yield its the pest/ disease attack or an undue climate that gives a  hard time to a budding gardener.

Did you just agree to what i said above? Well I would recommend you to disagree with my above note. Recollect the 3 P’s I had discussed earlier and invoke the patience and perseverance part in you.

Remember life is all about up’s and down’s. If you get tired and loose interest due to the constant downs you face in life you may never raises up. But if your give it a second thought your destiny would be different. This life lesson can be easily learnt through gardening.

There is a story circulates about “success and failure” . It goes like this “Thomas Alva Edison” was asked about the number of times (the numbers are different in each versions hence avoiding it) he had failed in finding the light bulb. Tho this Mr. Edison allegedly said, “I have not failed number of times. I have successfully discovered number of ways to NOT make a light bulb.”

Did he say this or not is not our point of discussion. Its the positive attitude conveyed through this message that matters. When it comes to having a positive attitude it is a must have for every gardener.

Every single fury of nature be it the hot humid weather prevailing  in Chennai, the gushing winds even during normal days in my terrace, the Chennai floods in 2015 or the sudden showers in early 2016 have all thought me many new lessons on ways how not to take nature for granted.

Finally when I just thought I am getting experienced in understanding nature yet again nature has smiled back at me in the name of “Vardha”.

I thought I had kept the garden prepared to face the natures fury and had made all arrangements appropriately. I was expecting to see a medium impact at the end of the encounter with few pillars down and few pots upset. But when the fury of the winds growing minute by minute I started preparing myself for the worst. When I went to take a sneak peak of the garden today evening I realized that it was not worse it was indeed a disaster.

The wind has pushed all the pillars, many pots upset, few pots were not around the stone slabs kept on side have been thrown away. You name it I saw it in the few minutes I was there. The gushing winds still around I came down with the help of a heavy heart. I was literally crying from inside but after a brief moment I saw an opportunity budding out of this disastrous situation and decided to seize it.

Yes I lost my hard work in rebuilding the garden for the last few weeks to the fury of nature, but I am still here and so is this website. There can be no good opportunity like this ever where I document every single step of rebuilding my garden from scratch. What do you say isn’t that a spark worth moving ahead ?

Will document my activities soon. Until than happy gardening friends. Stay safe.

 

 
இப்பதிவை பகிரவும் (Share this page):
Share